Klubo įstatai » Dekoratyviniu sunu klubas
 
    English
 
Meniu
Apie mus
Naujienos
Parodos
Dokumentai
Kontaktai
Kalendorius
«    Sausio 2018    »
PnATKPnŠS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Remėjai
Apklausa
 
 
 
 

 

 Klubo įstatai
DEKORATYVINIŲ ŠUNŲ KLUBAS
ĮSTATAI
1. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. DEKORATYVINIŲ ŠUNŲ KLUBAS (toliau tekste – DŠK) yra pagal Asociacijų įstatymą įsteigtas nesiekiantis pelno ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. DŠK teisinė forma – asociacija.Pavadinimas-DEKORATYVINIŲ ŠUNŲ KLUBAS.
1.3. DŠK tikslas − vienyti dekoratyvinių šunų (9 FCI grupės) veislių mėgėjus, koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti klubo narių interesams, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.4. DŠK emblema: stilizuotas ši cu atvaizdas su užrašu apačioje DEKORATYVINIŲ ŠUNŲ KLUBAS.
1.5. DŠK turi anspaudą, vėliavą, atributiką, sąskaitas Lietuvos ir užsienio bankuose.
1.6. DŠK buveinės adresas – Plento 19, Kairiai, Šiaulių r., Lietuvos Respublika.
1.7. DŠK veiklos laikotarpis – neribotas.
1.8. DŠK savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Civiliniu kodeksu, Asociacijų ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, taip pat Lietuvos Kinologų Draugijos (toliau tekste LKD) ir Tarptautinės kinologų federacijos (toliau tekste – FCI (Federation Cynologique Internationale)) dokumentų reikalavimais.
1.9. DŠK gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, DŠK įstatams ir veiklos tikslams.
1.10. DŠK turi teisę:
1.10.1. nekliudomai raštu ir žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti DŠK tikslus ir uždavinius;
1.10.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
1.10.3. samdyti asmenis šiuose Įstatuose nurodytai veiklai atlikti;
1.10.4. steigti fondus;
1.10.5. stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų įstatymui bei kitiems teisės aktams, taip pat LKD ir FCI dokumentų reikalavimams;
1.10.6. turėti sąskaitas bankuose teisės aktų nustatyta tvarka;
1.10.7. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
1.10.8. steigti įmones ir organizacijas teisės aktų nustatyta tvarka;
1.10.9. steigti visuomenės informavimo priemones;
1.10.10. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
1.10.11. gauti ir teikti paramą bei labdarą.

2. DŠK TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. DŠK yra savarankiška fizinių asmenų sąjunga, koordinuojanti ir vykdanti jos narių pavestus uždavinius ir savo veikla atstovaujanti jų interesams.

2.2. DŠK veiklos sritys yra dekoratyvinių šunų mėgėjų vienijimas, tarptautinis bendradarbiavimas, švietimas, kultūra, poilsio ir pramogų renginių organizavimas, paramos gavimas ir teikimas, kitos panašios sritys.
2.3. Svarbiausi DŠK uždaviniai yra šie:
2.3.1. siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti kinologiją;
2.3.2. vienyti ir koordinuoti dekoratyvinių šunų mėgėjų veiklą;
2.3.3. siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp DŠK narių, vadovaujantis DŠK tikslų palaikymo principais;
2.3.4. teikti metodinę pagalbą DŠK nariams;
2.3.5. visapusiškai reklamuoti DŠK veiklą;
2.3.6. plėtoti bendradarbiavimą su analogiškomis Lietuvos ir užsienio valstybių asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
2.4. DŠK, įgyvendindamas savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:
2.4.1. vadovaudamasis FCI, LKD veisimo nuostatais ir kitų veisimą reglamentuojančių dokumentų reikalavimais, nustato dekoratyvinių šunų (9 FCI grupės) veisimo principus;
2.4.2. tarpininkauja registruojant LKD ir FCI veislyno pavadinimą;
2.4.3. organizuoja oficialius tarptautinius ir nacionalinius kinologinius renginius (čempionatai, parodos, varžybos, seminarai, kursai, apmokymai, testai, egzaminai, pasirodymai);
2.4.4. nustato renginių, reikalingų DŠK veiklos vystymui, taisykles;
2.4.5. bendradarbiauja su analogiškomis nacionalinėmis ir užsienio organizacijomis;
2.4.6. užsiima kita organizacine, kultūrine, menine, informacine bei poilsio ir pramogų organizavimo veikla;
2.4.7. koordinuoja savo narių veiklą kinologijos srityje;
2.4.8. nuolatos ir nuosekliai rūpinasi dekoratyvinių šunų mėgėjų teisių įgyvendinimu Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių pagrindu;
2.4.9. renka informaciją, konsultuoja savo narius DŠK veiklos ir kinologijos klausimais;
2.4.10. savo ir savo narių vardu palaiko ryšius su visuomene;
2.4.11. įstatymų nustatyta tvarka teikia bei gauna labdarą ir paramą;
2.4.12. atstovauja DŠK ir jos narių interesams LKD, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose;
2.4.13. organizuoja ir vykdo reklaminę ir leidybinę veiklą.
2.5. Siekdama aukščiau paminėtų tikslų bei vykdydama šiuose įstatuose nustatytas funkcijas, DŠK turi teisę vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.
2.6. Ūkinę komercinę veiklą DŠK gali vykdyti, jei tokia veikla neprieštarauja šiems įstatams bei DŠK veiklos tikslams bei yra reikalinga šiuose įstatuose nubrėžtiems uždaviniams pasiekti.

3. DŠK NARIAI

3.1. DŠK nariais gali būti fiziniai asmenys sulaukę 18 metų.
3.2. Asmuo, norintis tapti DŠK nariu, privalo paduoti prašymą DŠK prezidentui, susipažinti su DŠK įstatais ir įsipareigoti jų laikytis.
3.3. Asmuo tampa DŠK nariu, kai DŠK prezidentas patenkina jo prašymą ir kai asmuo sumoka metinį nario mokesčius.

3.4. Asmuo gali būti nepriimtas į DŠK narius, jei anksčiau jis buvo pašalintas iš kito LKD klubo narių.
3.5. Kiekvienas DŠK narys moka kasmetinį nario mokestį.
3.6. Narystė DŠK pasibaigia:
3.6.1. nariui išstojus iš DŠK;
3.6.2. nariui vienerius metus nesumokėjus nario mokesčio;
3.6.3. narį pašalinus iš DŠK;
3.6.4. nutraukus DŠK veiklą ar jį likvidavus.
3.7. DŠK Taryba, tarpininkaujant Prezidentui, turi teisę suteikti Garbės nario vardą bet kurios šalies kinologui, ypatingai nusipelniusiam Lietuvos ar pasaulinei kinologijai. Garbės narys atleidžiamas nuo mokesčių DŠK.

4. DŠK NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. DŠK nariai turi šias teises:
4.1.1. dalyvauti ir balsuoti DŠK visuotiniuose narių susirinkimuose;
4.1.2. naudotis DŠK teikiamomis paslaugomis;
4.1.3. gauti informaciją apie DŠK veiklą;
4.1.4. naudotis DŠK sukaupta informacija;
4.1.5. išstoti iš DŠK; šiuo atveju nario mokesčiai ar kitaip DŠK nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.1.6. dalyvauti visuose DŠK renginiuose;
4.1.7. teikti pasiūlymus ir pageidavimus įvairiais DŠK veiklos klausimais;
4.1.8. dalyvauti kiekvienu atveju, kai svarstoma jo veikla;
4.1.9. bet kada, isšskyrus pašalinimo atvejį, vėl stoti į DŠK;
4.1.10. kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas teises.
4.2. DŠK buveinėje, turi būti visų DŠK narių sąrašas, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas DŠK narys.
4.3. DŠK nariai privalo:
4.3.1. laikytis šių įstatų ir vidaus taisyklių;
4.3.2. mokėti nario mokestį;
4.3.3. ginti DŠK interesus;
4.3.4. propaguoti DŠK tikslus ir uždavinius visuomenėje;
4.3.5. Tarybos kvietimu atvykti į Tarybos posėdį; nariui neatvykus, sprendimas gali būti priimtas be jo.
4.4. Iš DŠK narių šalinama šiais atvejais:
4.4.1. jei narys nesilaiko šių įstatų, kitų DŠK, LKD ir FCI dokumentų reikalavimų, DŠK, LKD valdymo organų sprendimų;
4.4.2. jei narys yra nubaustas administracine bauda už LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pažeidimus;
4.4.3. jeigu narys kitaip savo veikla diskredituoja DŠK arba jo elgesys neatitinka DŠK veiklos tikslų.
4.5. Pašalinimo iš DŠK narių klausimas svarstomas DŠK Taryboje, kurioje gali būti priimtas sprendimas sustabdyti nario veiklą. Iš DŠK narių šalina visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo datos.
4.6. Iš DŠK narių pašalinti nariai turi teisę vėl į jį įstoti ne anksčiau kaip po trijų metų. DŠK tarybos sprendimu šis laikotarpis gali būti sumažintas.

5. DŠK ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

5.1. DŠK įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
5.2. DŠK organai yra šie:
5.2.1. visuotinis narių susirinkimas,
5.2.2. Taryba,
5.2.3. Prezidentas,
5.3. Taryba ir Prezidentas yra DŠK valdymo organai, veikiantys pagal teisės aktus ir šiuos įstatus.
5.4. DŠK organai privalo veikti tik DŠK ir jos narių naudai. DŠK organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia DŠK įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems DŠK veiklos tikslams.

6. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas – (toliau tekste – Susirinkimas) yra aukščiausiasis DŠK organas.
6.2. Susirinkimas :
6.2.1. keičia DŠK įstatus;
6.2.2. renka ir atšaukia Tarybos narius ir Prezidentą;
6.2.3. tvirtina DŠK metinę finansinę atskaitomybę;
6.2.4. priima sprendimą dėl DŠK pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo arba likvidavimo);
6.2.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
6.2.6. priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš DŠK;
6.2.7. nustato DŠK narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
6.2.8. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra kito valdymo organo funkcijos.
6.3. Eilinis Susirinkimas yra šaukiamas Tarybos sprendimu kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.4. Neeilinis Susirinkimas gali būti šaukiamas Tarybos sprendimu. Iniciatyvos teisę turi Taryba arba ne mažiau kaip 1/3 narių. Neeilinio Susirinkimo iniciatoriai pateikia DŠK Tarybai paraišką, kurioje nurodomos Susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl sušaukimo vietos ir datos.
6.5. Už Susirinkimo organizavimą atsakinga Taryba, kuri privalo išsiųsti kvietimus nariams dalyvauti Susirinkime ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Jei Susirinkimas šaukiamas pakartotinai, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Kvietime turi būti nurodyta jos data ir darbotvarkė.
6.6. Kiekvienas narys turi vieną balsą Susirinkime. Susirinkime dalyvaujantys asmenys registruojami pasirašytinai registravimo sąraše.
6.7. Kiti asmenys gali dalyvauti Susirinkime, kai tam neprieštarauja daugiau kaip Susirinkime ½ dalyvaujančių DŠK narių.

6.8. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ DŠK narių.
6.9. Sprendimai Susirinkime priimami paprasta balsų dauguma. Susirinkimo sprendimas, išskyrus šiš įstatų 6.2.1 ir 6.2.4 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 6.2.1 ir 6.2.4 punktuose nurodytiems Susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių DŠK narių balsų.
6.10. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, šiuose įstatuose nustatyta tvarka šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Susirinkime dalyvavo DŠK narių.
6.11. DŠK Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi DŠK narys ar valdymo organas.

7. TARYBA

7.1. DŠK Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurį renka Susirinkimas 5 (penkerių) metų laikotarpiui.
7.2. DŠK Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių.
7.3. Tarybą sudaro 5 asmenys - Prezidentas ir 4 Susirinkime išrinkti nariai. Tarybos nariais gali būti DŠK nariai.
7.4. Atšaukus Tarybos narį arba jam atsistatydinus, naujas Tarybos narys privalo būti išrinktas ne vėliau kaip kitame Susirinkime.
7.5. Taryba savo veikloje vadovaujasi Susirinkime sprendimais bei sprendžia klausimus, nepriskirtus Susirinkimo ar Prezidento kompetencijai.
7.6. Tarybai vadovauja ir jos posėdžiams pirmininkauja Prezidentas.
7.7. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas.
7.8. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Posėdžių šaukimo teisę turi ne mažiau kaip pusė jos narių arba Prezidentas. Apie posėdžio datą, vietą ir laiką Tarybos narius informuoja Prezidentas raštu (registruotu laišku, faksu arba el.laišku) ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki posėdžio pradžios. Esant bendram narių raštiškam sutikimui, Taryba gali nesilaikyti nustatytos posėdžio šaukimo tvarkos ar terminų.
7.9. Taryba:
7.9.1. sudaro DŠK metinę veiklos programą;
7.9.2. skiria įgaliotinį Tarybos vardu pasirašyti darbo sutartis su Prezidentu;
7.9.3. sprendžia strateginius DŠK uždavinius;
7.9.4. atstovauja DŠK ir jos narių interesams valstybinėse valdžios ir valdymo ir kitose organizacijose;
7.9.5. atstovauja DŠK tarp Susirinkimų;
7.9.6. sprendžia darbo sutarčių sudarymo klausimus, tvirtina vyriausiojo finansininko (jei toks yra) ir kitų samdomų darbuotojų kandidatūras;
7.9.7. tvirtina DŠK programas ir projektus, jų įgyvendinimo išlaidų sąmatas;
7.9.8. priima sprendimus dėl leidybinės veiklos vykdymo;
7.9.9. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie DŠK veiklą;
7.9.10. priima sprendimą dėl DŠK audito ir renka audito įmonę;
7.9.11. tvirtina renginių planą ir tvarkaraštį;
7.9.12. tvirtina kolegijų ir komisijų sudėtį bei jų pirmininkus;
7.9.13. svarsto pašalinimo iš DŠK, narystės sustabdymo ar atnaujinimo klausimus;
7.9.14. svarsto klausimus, kuriuos pateikia Prezidentas ar DŠK nariai;
7.9.15. svarsto paramos suteikimo klausimus;
7.9.16. nustato teikiamų paslaugų kainas ir tarifus;
7.9.17. analizuoja DŠK veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus Susirinkimui ir Prezidentui;
7.9.18. analizuoja, vertina Prezidento pateiktą DŠK metinę finansinę atskaitomybę, ir teikia ją Susirinkimui;
7.9.19. savo kompetencijos ribose sprendžia kitus klausimus.
7.10. Taryba privalo laiku rengti Susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkes, pateikti ataskaitą apie DŠK veiklą ir kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti. Taryba atsako už Susirinkime priimtų sprendimų įvykdymą. Tarybos teikiama ataskaita yra vieša, su ja gali susipažinti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo DŠK buveinėje be teisės kopijuoti.

8. PREZIDENTAS

8.1. DŠK vadovauja prezidentas, kurį 5 (penkerių) metų kadencijai renka ir atleidžia Susirinkimas.
8.2. Prezidentas dirba vadovaudamasi teisės aktais, šiais įstatais, Susirinkimo bei Tarybos sprendimais.
8.3. Prezidentas gali būti atleistas iš pareigų, jeigu pažeidžia teisės aktus arba netinkamai vykdo savo pareigas.
8.4. Prezidentas:
8.4.1. vadovauja DŠK;
8.4.2. organizuoja DŠK veiklą, vykdydamas Įstatuose keliamus tikslus bei uždavinius;
8.4.3. atsako už Tarybos priimtų sprendimų ir užduočių įvykdymą;
8.4.4. pirmininkauja DŠK Tarybos posėdžiams;
8.4.5. rengia ir pateikia Tarybai bei Susirinkimui DŠK veiklos ataskaitą;
8.4.6. atsako už DŠK finansinę veiklą;
8.4.7. DŠK vardu sudaro sandorius bei prisiima įsipareigojimus;
8.4.8. atstovauja DŠK ir veikia jos vardu santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
8.4.9. tvarko DŠK turtą, įskaitant pinigines lėšas;
8.4.10. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
8.4.11. priima ir atleidžia iš darbo DŠK darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų pareiginius atlyginimus, skiria jiems nuobaudas ir paskatinimus;
8.4.12. ruošia DŠK atributikos pavyzdžius, kuriuos teikia tvirtinti Tarybai;
8.4.13. vykdo Susirinkimo ir Tarybos sprendimus;
8.4.14. suteiktų įgaliojimų ribose disponuoja DŠK turtu ir lėšomis;
8.4.15. pateikia Tarybai tvirtinti išlaidų sąmatas;
8.4.16. atsako už buhalterinės-finansinės apskaitos bei kitų dokumentų tinkamą saugojimą;
8.4.17. kartu su vyr. finansininku yra atsakingi už buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka. Visi DŠK finansiniai dokumentai galioja tik su Prezidento ir vyr. finansininko, o Prezidentui nesant, jo įgaliotų asmenų parašais. Užsienio bankuose esančios DŠK lėšos gali būti tvarkomos tik esant Prezidento ir buhalterio parašams.
8.4.18. teikia klausimus svarstyti Tarybai;
8.4.19. sprendžia visus kitus šiuose įstatuose ir Asociacijų įstatyme išvardintus DŠK veiklos klausimus, jeigu jie įstatymų ar šių įstatų nepriskirti Susirinkimo ar Tarybos kompetencijai.
8.5. Taryba ir Prezidentas yra atskaitingi DŠK Susirinkimui.
8.6. Prezidentas atsako už:
8.6.1. finansinės atskaitomybės sudarymą,
8.6.2. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui,
8.6.3. pranešimą nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės DŠK veiklai,
8.6.4. DŠK narių registravimą,
8.6.5. informacijos apie DŠK veiklą pateikimą visuomenei,
8.6.6. kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.
8.7. DŠK vyr. finansininkas negali būti fizinis asmuo, susijęs su Prezidentu ir Tarybos nariais giminystės ar svainystės ryšiais. Vyr. finansininko funkcijas pagal sutartį su DŠK gali atlikti juridinis asmuo.

9. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. DŠK finansinės veiklos kontrolę vykdo audito įmonė, kurią renka Taryba.
9.2. Konkretiems veiksmams ištirti ar konkrečiai finansinės veiklos sričiai patikrinti Taryba gali paskirti revizorių.
9.3. Revizorius turi teisę:
9.3.1. atlikti finansinius patikrinimus Susirinkimo ar Tarybos pavedimu;
9.3.2. artimiausioje Konferencijoje ar Tarybos posėdyje pranešti apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
9.4. DŠK administracija privalo pateikti auditorių reikalaujamus buhalterinius ir finansinius dokumentus.
9.5. Už darbą revizoriui atlyginimas nemokamas.
9.6. DŠK buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

10. DŠK TURTO, LĖŠŲ ŠALTINIŲ IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA

10.1. DŠK lėšų šaltiniai:
10.1.1. metinis bei renginių dalyvio nario mokesčiai;
10.1.2. rėmėjų perduotas turtas bei lėšos;
10.1.3. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
10.1.4. valstybės ir savivaldybės tiksliniai asignavimai;
10.1.5. Lietuvos ir užsienio įvairių fondų išskirtos tikslinės lėšos;
10.1.6. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
10.1.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
10.1.8. skolinto kapitalo lėšos;
10.1.9. kitos teisėtai įgytos lėšos.
10.2. DŠK finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, pirmųjų finansinių metų pradžia yra DŠK įregistravimo diena.
10.3. DŠK nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas Įstatuose numatytai veiklai vykdyti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šio straipsnio pirmoje dalyje nustatytų lėšų.

11. DŠK REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

11.1. DŠK reorganizuojama ar likviduojama šių įstatų ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
11.2. Vienu metu DŠK negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
11.3. Jeigu DŠK liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą DŠK turi pranešti Juridinių asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka.
11.4. Likęs DŠK turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir DŠK narių reikalavimus dėl klubo turto dalies, neviršijančios nario mokesčio, iki DŠK išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami tai Lietuvos kinologinei organizacijai, kuri atstovaus jos interesus LKD. Jei tokios kinologinės organizacijos nėra – likęs turtas bei lėšos perduodami LKD.
11.5. DŠK likvidatorius turi vykdyti pareigas, numatytas Asociacijų ir kituose įstatymuose bei Civiliniame kodekse.

12. PRANEŠIMUS,SKELBIMUS IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.

12.1. Iniciatyvos teisę keisti įstatus turi Taryba, Prezidentas, Susirinkimo iniciatoriai bei pats Susirinkimas.
12.2. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos įstatymų nustatyta tvarka.
12.3. Visi kiti, šiuose įstatuose neaptarti, DŠK veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kuris yra neatsiejama šių įstatų dalis, bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.4. Viešus pranešimus DŠK skelbia dienraštyje ‚LIETUVOS RYTAS‘.DŠK pranešimai skelbiami Civilinio kodekso,Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.

Šie Įstatai pasirašyti 2008-01-25.


Susirinkimo įgaliotas asmuo:

Dekoratyvinių šunų klubo
Prezidentė Jelena Doronda  Peržiūrų: 2495 9-04-2012, 02:10 Spausdinti
 

 

© 2012.    Created by www.bloodhound.lt